منوی سایت
انواع تله

تله دلتا (Delta trap)
اين تله به نحوی تا خورده می شود كه تله به شكل مثلث در می آيد. سپس دو سيم مجزا كه در انتهای سيم نگهدارنده وجود دارد در داخل سوراخ های تعبيه شده در قسمت بالائی تله قرار داده می شوند، به نحوي كه تله توسط سيم نگهدارنده قابل نصب باشد. صفحات چسبناک به طور مجزا در قسمت انتهائی تله قرار داده می شوند. بعضي از انواع تله دلتا يک تكه بوده و به منظور رفع آلودگی محيطی يا مشكل جدا شدن كپسول، فرمون در داخل تله تركيب شده و آماده مصرف می باشد.
                                                                     
تله بالی (Wing trap)
تله بالي نيز از نظر كاربرد مانند تله دلتا بوده و به عنوان جايگزين تله های دلتا معرفی شده ا ست.
اين تله از دو صفحه تشكيل شده كه صفصه زيرين چسبدار بوده و توسط يك رشته سيم به نحوی در كنار هم قرار مي گيرند كه تله حالت بالی به خود می گيرد. كپسول فرمون در روی صفحه چسبدار زيرين يا با سيمی در قسمت بالا قرار می گيرد.

 تله قيفی Funnel trap))
تله فونل معمولا به رنگ سبز بوده كه از سه قسمت تشكيل شده و شامل يک بدنه سطل مانند در قسمت پائين و يك قسمت قيف مانند و يک صفحه صاف در قسمت بالاي آن می باشد. قسمت قيفی شكل در داخل بدنه سطلی قرار مي گيرد و در نهايت صفحه صاف روی پايه های تعبيه شده در قسمت بالا قرار می گيرد. سبد مخصوص قرار گرفتن فرمون در سوراخی كه در قسمت بالایی كلاهک تعبيه شده قرار می گيرد. برای جمع آوری حشرات از آب يا آب خلوط با پروپيلن گليكول يا DDVP در قسمت سطلی شكل استفاده می شود.
                                                                    
 تله دام Dome trap))
اين تله از دو قسمت پلاستيكی درست شده است كه پس از روی هم قرار گرفتن تله شکل گنبدی به خود مي گيرد. در قسمت بالایی آن محفظه ای جهت قرار دادن سبد مخصوص فرمون تعبيه شده است. كپسول فرمون در فضای خالی سبد قرار داده می شود. برای جمع آوری حشرات از آب يا آب مخلوط با پروپيلن گليكول يا DDVP استفاده می شود.
                                                                                                                       
تله مكفيل (Mcphail trap)
اين تله از نظر ساختاری مشابه تله دام بوده با اين تفاوت كه حالت گنبدی ندارد. اين تله همراه با پروتئين هيدروليزات يا نمک های آمونيوم برای رد يابی مگس های زيتون و همراه با متيل اوژنول جهت شكار مگس هلو بسيار كاربرد دارد. شعاع تاثير تله های مكفيل با پروتئين هيدروليزات نزديك به 20متر است و در فاصله 40 متری اين تاثير كاهش می يابد و اين تاثير با رطوبت نسبی كم و دمای بالا، افزايش می يابد. نسبت جنسی مشاهده شده در تله مكفيل همراه با پروتئين هيدروليزات معمولا 1:1 است.
                                                                                                                              
تله سرا ترپ ( Cera trap)
اين تله مخصوص مايع سراترپ بوده و جهت شكار مگس های مديترانه به كار برده می شود. اين تله از دو قسمت بدنه و درپوش تشكيل شده است كه در قسمت بدنه سه سوراخ دايره ای شكل جهت قرار گرفتن سه تيوپ پلاستيكي تعبيه شده است. طراحی تله به گونه ای است كه مگس ها به راحتی وارد تله شده و در داخل مايع مخصوص سراترپ می افتند. تراكم تله در هر هكتار از باغات مركبات جهت شكار انبوه 70-100 عدد می باشد.
ميزان مصرف مايع سراترپ 200 سی سی در هر تله می باشد.
                                                                                                                      
درحال بارگزاری